شرایط مهاجرت به کانادا شرایط مهاجرت به کانادا، با توجه به شیوه ی که برای مهاجرت انتخاب می‌کنید متفاوت می باشد. هر کدام از شیوه های مهاجرتی؛ شرایط، قوانین و مدارک خاص خود را نیاز دارد. برای نمونه: اگر می‌خواهید با ویزای تحصیلی وارد  کشور…