سفر با ماشین شخصی به خارج از کشور سفر با ماشین شخصی به خارج از کشور  یک ماجراجویی به تمام معنا می باشد. اگرچه این سفر بسیار لذت پذیر است، اما چالش‌های بسیاری هم دارد. در چنین مسافرت هایی باید به جزئیات بسیاری دقت داشته…