مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری : یکی از بهترین روش های مهاجرت برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، سرمایه گذاری در کشور کانادا می باشد . از مهمترین فواید روش مهاجرت از طریق ویزای سرمایه گذاری کانادا این مورد می باشد که…