معرفی انواع کلاس های پروازی اصطلاحات مخصوص هواپیما کم نیستند اما مهمترین آنها که به تعداد دفعات زیاد  در زمان خرید بلیط با آن سر و کار داریم، اسم و نوع کلاس پرواز می باشد . قیمت بلیط هواپیما در هر کدام از این کلاس‌های…